Skip to content Skip to navigation

Què Volem?

 • XARXA PÚBLICA ÚNICA I GRATUÏTA de bressol a universitat per a fer efectiu, real i universal el dret a l'educació de tota la ciutadania sense importar el seu origen social.

 • REDUÏR PROGRESSIVAMENT ELS CONCERTS ESCOLARS començant per aquells centres que cobren quotes molt altes i els que segreguen per qüestió de sexe. Els centres concertats en un període de 10 anys podran passar a ser públics o quedar privats sense subvenció ni concert.

 • NO PERMETRE LA GESTIÓ PRIVADA ni la participació d'empreses privades al sistema educatiu públic. Acabar amb la privatització de la gestió de centres educatius públics. En l'àmbit universitari no es podran destinar fons públics a fundacions i entitats privades que ofereixin estudis universitaris.

 • DEMOCRÀCIA a les universitats públiques. Recuperar la gestió democràtica dels centres educatius arrabassada per la LEC i per la LOMCE. Cap òrgan decisori o de govern podrà tenir com a membres representants del món empresarial.

 • AUTONOMIA de centres real, pedagògica, sense direccions imposades des de fora i amb projectes educatius discutits al si de l'escola, amb la participació de les famílies i la col·laboració amb l'entorn proper. En l'àmbit universitari, la recerca ha de ser d'interès per al benestar de tots els membres de la societat i sense la pressió de l'empresa privada.

 • IGUALTAT DE GÈNERE perquè les dones estiguin tan presents com els homes en els òrgans decisoris, de coordinació i de direcció.

 • AVALUACIÓ del sistema educatiu que serveixi als centres per a millorar i als estudiants per a reconèixer la seva feina i avançar en la seva formació. En l'àmbit universitari, les avaluacions de les estudiants, investigadores i docents s'han de fer amb esperit cooperatiu i fomentant la continuïtat de les trajectòries acadèmiques.

 • CONDICIONS LABORALS DIGNES de les treballadores per acabar amb la precarietat i la flexibilitat laboral mitjançant la funció pública, donant estabilitat i seguretat al personal.

 • EL CATALÀ, llengua vehicular de tot el sistema educatiu.

 • ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES. No permetre la privatització de les escoles bressol ni de la seva gestió. La titularitat i gestió de totes les escoles bressol ha de ser de la Generalitat, per tal d'evitar les desigualtats entre els diferents municipis.

 • FINANÇAMENT. Destinar un mínim del 6% del P.I.B. a l'ensenyament públic. Per compensar desigualtats s'ha de pactar, amb els agents educatius, una discriminació positiva en el repartiment dels recursos.